อิทธิชัยวัฒนา ย., แสนวา ศ., & วรัญญานุไกร ส. (2018). ความคิดเห็นของผู้ใช้และผู้ให้บริการต่อการใช้ส่วนประสมการตลาด ในการบริการของหอสมุดแห่งชาติ. บรรณศาสตร์ มศว, 11(1), 1–13. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/10133