(1)
อินทะไชย อ.; วรัญญานุไกร ส.; พันธุ์เมฆา พ. การวิเคราะห์เนื้อหาบทความในวารสารทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์1 ระหว่างปี พ.ศ. 2540-2557. JLISSWU 2018, 10.