(1)
หมอนทอง ว.; แสนวา ศ.; พันธุ์เมฆา พ. ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ. JLISSWU 2018, 10.