(1)
เตชาทวีวรรณ แ. จากบรรณาธิการ. JLISSWU 2018, 10.