(1)
พิพิธธนชัย อ.; พาวินันท์ ป.; พันธุ์เมฆา พ. การพัฒนามาตรฐานศูนย์วิทยบริการ สถาบันการพลศึกษา. JLISSWU 2017, 9, 48-61.