(1)
ศิริรัตน์ จ. ปัญหาการติดต่อสื่อสารของบุคลากรในองค์กร: กรณีศึกษาสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. JLISSWU 2017, 9, 57-66.