(1)
โป๊ะฮง ว.; ประเสริฐสิน อ. การพัฒนาโปรแกรมการเล่านิทานและการเล่น ที่ส่งเสริมความสามารถด้านมิติสัมพันธ์สำหรับเด็กปฐมวัย. JLISSWU 2017, 9, 14-28.