(1)
ชัยรัตนะถาวร ว.; เตชาทวีวรรณ แ.; วรัญญานุไกร ส. การวิเคราะห์การใช้เฟซบุ๊กของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย. JLISSWU 2014, 7, 65-81.