(1)
วารีสอาด อ.; ตรีโลจน์วงศ์ น.; วรัญญานุไกร ส. การรู้สารสนเทศสุขภาพของนิสิตสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. JLISSWU 2014, 7, 15-23.