(1)
สุขเปี่ยม ท.; ไม้เท้าทอง เ.; แสนวา ศ. ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์กรกับความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐตามการรับรู้ของบรรณารักษ์. JLISSWU 2014, 6.