(1)
เควียเซ่น ก. การใช้เทคโนโลยีเคลื่อนที่เพื่อพัฒนาการบริการสารสนเทศ. JLISSWU 2013, 6.