(1)
บุญหนู น.; ชื่นวัฒนา อ.; ไม้เท้าทอง เ. พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศเพื่อการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์. JLISSWU 2013, 6.