(1)
พูลทรัพย์ ล.; วรัญญานุไกร ส.; แสนวา ส. การวิเคราะห์วิทยานิพนธ์เกี่ยวกับพฤติกรรมสารสนเทศ ระหว่าง พ.ศ. 2513-2553. JLISSWU 2013, 6.