(1)
ทนโคกสูง จ.; ชื่นวัฒนา อ.; พันธุ์เมฆา พ. การวิเคราะห์และสังเคราะห์วิทยานิพนธ์เกี่ยวกับห้องสมุดมหาวิทยาลัย ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในประเทศไทย ระหว่าง พ.ศ. 2543-2553. JLISSWU 2013, 6.