(1)
เตชาทวีวรรณ แ. จากบรรณาธิการ. JLISSWU 2013, 6.