(1)
วิทยาวุฑฒิกุล ร.; วิภาวิน น. การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคม กับงานวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์. JLISSWU 2013, 5.