(1)
น้อยชุมแพ บ.; เตชาทวีวรรณ แ.; แสนวา ส. การใช้บริการและกิจกรรมตามบทบาทและหน้าที่ของห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ของผู้ใช้ห้องสมุดในเขตภาคกลาง. JLISSWU 2013, 5.