(1)
ไม้เท้าทอง เ. สารสนเทศชุมชน: แนวคิดเพื่อการจัดบริการ. JLISSWU 2013, 3.