(1)
เผ่าพงษ์คล้าย อ.; ชื่นวัฒนา อ.; พันธุ์เมฆา พ. นิสัยรักการอ่าน สภาพแวดล้อมทางการอ่านที่โรงเรียนและที่บ้านของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร. JLISSWU 2013, 3.