(1)
วิจิตร โ.; ชื่นวัฒนา อ.; วารีสอาด อ. การดำเนินงานห้องสมุดสำหรับผู้พิการทางสายตา: 4 กรณีศึกษา. JLISSWU 2013, 3.