(1)
จันทวงค์ แ.; ชื่นวัฒนา อ.; พันธุ์เมฆา พ. การสร้างแบบจำลองการดำเนินงานห้องสมุดประชาชนที่มีชีวิต. JLISSWU 2013, 3.