(1)
พลไชย บ. การสื่อสารเพื่อบริการสารสนเทศ. JLISSWU 2013, 4.