(1)
วงศ์จันทร์ ด.; เตชาทวีวรรณ แ.; วชิรปรีชาพงษ์ ธ. การวิเคราะห์วิทยานิพนธ์ระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ในประเทศไทยที่เผยแพร่ระหว่าง พ.ศ. 2542 - 2551. JLISSWU 2013, 4.