(1)
วงษ์จีน ก.; เตชาทวีวรรณ แ.; วชิรปรีชาพงษ์ ธ. การบำบัดด้วยหนังสือเพื่อลดความเครียดของเยาวชนที่เป็นโรคสมองติดยา. JLISSWU 2013, 4.