(1)
พิทธยาพิทักษ์ ธ.; วิเชียรพันธ์ ธ. การถ่ายทอดนวัตกรรม: หลักการและรูปแบบ. JLISSWU 2012, 5.