(1)
เป้งทอง ส.; วรรัตน์ปัญญา ก.; ครุฑจ้อน ส. การพัฒนาตัวแบบการเรียนการสอนแบบพินส์-เว็บเควสท์เพื่อพัฒนาทักษะทางความคิดและการเรียนรู้ด้วยตนเอง. JLISSWU 2012, 5.