(1)
ชารัมย์ ส.; สุวัธนวนิช พ.; เวศร์ภาดา ธ. กลวิธีการเล่าเรื่องแบบแปลกใหม่จากเรื่องสั้นในนิตยสารช่อการะเกด พ.ศ. 2550-2553. JLISSWU 2012, 5.