(1)
สุทธิบริบาล ว.; เตชาทวีวรรณ แ.; ประพินพงศกร ศ. การใช้สารสนเทศของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม ในเขตกรุงเทพมหานคร. JLISSWU 2012, 4.