(1)
เสริมวิฑูรณ์ ศ.; เตชาทวีวรรณ แ.; วชิรปรีชาพงษ์ ธ. บทบาทของผู้บริหารโรงเรียนต่อการส่งเสริมการดำเนินงานห้องสมุดโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. JLISSWU 2012, 4.