(1)
เตชาทวีวรรณ แ. The Data Librarian’s Handbook. JLISSWU 2020, 12, 113-114.