(1)
เงินพูลทรัพย์ ด. วิทยาการข้อมูลและสารสนเทศศาสตร์: ความหมาย ขอบเขต และความเกี่ยวข้อง (Data Science and Information Science: Meaning, Scope and Relations). JLISSWU 2020, 12, 98-112.