(1)
โชติจิรวัฒนา ศ.; ตันตระรุ่งโรจน์ พ.; สุวรรณมรรคา ส. การประเมินความต้องการจำเป็นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการรู้สุขภาพในศูนย์การเรียนรู้ สำหรับผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. JLISSWU 2020, 12, 71-85.