(1)
สาระพล ธ.; แม่นมาตย์ ล. สภาพปัจจุบันของการจัดการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ในห้องสมุดมหาวิทยาลัยไทย (Current Situation of E-Book Management in Thai Academic Libraries). JLISSWU 2020, 12, 47-60.