(1)
จีนงี่ ป.; เกษมเนตร ล.; วงศ์รัตนะ ช.; เค้าฉิม ป.; ไชยจูกุล ย.; ทองภักดี ท.; เกษรแพทย์ พ. การพัฒนานวัตกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ ในศตวรรษที่ 21 (Development of Self-Care Innovation for The Elderly in the 21st Century). JLISSWU 2020, 12, 15-29.