(1)
อังคะปัญญาเดช ช.; เตชาทวีวรรณ แ. สภาพและการประเมินความต้องการจำเป็นต่อบริการยืมระหว่างห้องสมุดเวิลด์แชร์ของห้องสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศไทย (The Conditions and Needs Assessment for WorldShare Interlibrary Loan Service of University Libraries in Thailand). JLISSWU 2019, 12, 84-97.