(1)
รอดสุทธิ ช. เทคนิคการมีส่วนร่วมเพื่อสร้าง “ประสบการณ์ผู้ใช้” ในงานบริการห้องสมุดยุค 4.0. JLISSWU 2018, 11, 209-219.