(1)
เอ้งฉ้วน ภ. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเลือกแหล่งสารสนเทศ: กรณีศึกษานักศึกษาอาเซียนในประเทศไทย. JLISSWU 2018, 11, 191-208.