(1)
พุทธิเดช อ.; กรเพชรปาณี ส.; วงศ์อุปราช พ. การเพิ่มความจำตามแผนของผู้สูงอายุโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฝึกสมองที่บูรณาการการฝึกกระบวนการร่วมกับการฝึกกลยุทธ์ทางปัญญา. JLISSWU 2018, 11, 159-175.