(1)
เปรมปรี ธ.; มีเจริญ ส.; ทองภูเบศร์ ท. การใช้ LibQUAL +TM ประเมินคุณภาพการให้บริการของห้องสมุดสถาบันอาศรมศิลป์. JLISSWU 2018, 11, 141-158.