(1)
เทียมแก้ว น. แนวทางการพัฒนาบริการสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. JLISSWU 2018, 11, 130-140.