(1)
เหมมันต์ น.; สิริรัตนจิตต์ อ.; ปราบรัตน์ ส.; โยะหมาด ส. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามการรับรู้ของนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่. JLISSWU 2018, 11, 119-129.