(1)
วงษ์สิงห์ อ.; ปัดไธสง ส.; สันคติประภา ก.; เจือไทย จ. กระบวนการสร้างความเป็นผู้สอนงานของช่างในโรงงานอุตสาหกรรมประกอบรถยนต์. JLISSWU 2018, 11, 30-42.