(1)
อิทธิชัยวัฒนา ย.; แสนวา ศ.; วรัญญานุไกร ส. ความคิดเห็นของผู้ใช้และผู้ให้บริการต่อการใช้ส่วนประสมการตลาด ในการบริการของหอสมุดแห่งชาติ. JLISSWU 2018, 11, 1-13.