[1]
อินทะไชย อ., วรัญญานุไกร ส. and พันธุ์เมฆา พ. 2018. การวิเคราะห์เนื้อหาบทความในวารสารทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์1 ระหว่างปี พ.ศ. 2540-2557. บรรณศาสตร์ มศว. 10, 2 (Mar. 2018).