[1]
พิพิธธนชัย อ., พาวินันท์ ป. and พันธุ์เมฆา พ. 2017. การพัฒนามาตรฐานศูนย์วิทยบริการ สถาบันการพลศึกษา. บรรณศาสตร์ มศว. 9, 2 (Jan. 2017), 48–61.