[1]
ศิริรัตน์ จ. 2017. ปัญหาการติดต่อสื่อสารของบุคลากรในองค์กร: กรณีศึกษาสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. บรรณศาสตร์ มศว. 9, 1 (Jan. 2017), 57–66.