[1]
โป๊ะฮง ว. and ประเสริฐสิน อ. 2017. การพัฒนาโปรแกรมการเล่านิทานและการเล่น ที่ส่งเสริมความสามารถด้านมิติสัมพันธ์สำหรับเด็กปฐมวัย. บรรณศาสตร์ มศว. 9, 1 (Jan. 2017), 14–28.