[1]
แย้มวงษ์ น. 2014. การรับรู้และเจตคติเกี่ยวกับการลอกเลียนวรรณกรรมของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. บรรณศาสตร์ มศว. 7, 2 (Dec. 2014), 1–13.