[1]
ชัยรัตนะถาวร ว., เตชาทวีวรรณ แ. and วรัญญานุไกร ส. 2014. การวิเคราะห์การใช้เฟซบุ๊กของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย. บรรณศาสตร์ มศว. 7, 1 (Aug. 2014), 65–81.