[1]
ฤทธิเดช ก., ไม้เท้าทอง เ. and พันธุ์เมฆา พ. 2014. พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศเพื่อการทำวิจัยของนักวิจัย บริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด. บรรณศาสตร์ มศว. 7, 1 (Aug. 2014), 39–52.